Hakim (Yargıç) Hakkında Bilgi

 

Hakim (Yargıç)

TANIM

 

Devlet ile birey arasında veya bireylerin kendi aralarındaki veya iki idare arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, Kanunlara ve hukuka uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Hakimler (Yargıçlar) iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve kamu kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıkları inceleyen ve karara bağlayanlara idari yargı hakimi, vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili karar verenlere adli yargı hakimi denir. Her iki grup hakim de aşağıdaki görevleri yürütür.

▪ Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler,

▪ Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler,

▪ Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir,

▪ Ceza davalarında Cumhuriyet Savcısı, mağdur,sanık ve tanıkları dinler,

▪ Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

▪ Yürürlükteki yasalar, Danıştay kararları, Yargıtay içtihatları, doktrinler ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili yayınlar,

▪ Resmi mühürler ve kaşeler,

▪ Dava konusu olan dosya, evrak ve kayıtlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hakim olmak isteyenlerin;

▪ Sözel yeteneğe sahip,

▪ Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,

▪ Sorumluluk sahibi,

▪ Okumayı ve araştırmayı seven,

▪ Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,

▪ Sabırlı ve anlayışlı,

▪ Tarafsız karar verebilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Yargıçlar Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi kıyafetle görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Yargıçların çalışma saatleri düzenlidir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken oturma, dinleme, düşünme, yorumlama etkinliklerinde bulunur. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hiçbir organ, makam, merci emir veremez, öneri ve telkinde bulunamaz. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Yargıçlar çalışırken; meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar. Yargıçlar kararlarında bağımsızdırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEĞİN ÖN EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Hakimlik mesleği iki branşa ayrılır. Adli Yargı Hakimi, İdari Yargı Hakimi. Adli Yargıda ön eğitim Hukuk Fakültelerinde, İdari yargıda ön eğitim ise hukuk fakülteleri veya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

▪ Türkçe,

▪ Matematik,

▪ Mantık,

▪ Felsefe,

▪ Psikoloji,

▪ Sosyoloji,

▪ Tarih.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin ön eğitiminin verildiği iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler fakültelerine girebilmek için, lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ilgili bölümler için yeterli “TM-1”, Hukuk Fakülteleri için ise “TM-2” puanı almak gerekir.

Hakim olabilmek için Adalet Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olmak ve daha sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

Adaylığa atanabilmek için:

▪ Türk vatandaşı olmak,

▪ Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle, lisans ve lisansüstü (Mastır) öğrenimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimi tamamlamış olanlar için otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,

▪ Kamu haklarından yasaklı olmamak,

▪ Yabancı ile evli olmamak,

▪ Askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

▪ Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

▪ Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

▪ Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

▪ Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak şarttır.

Yukarıdaki maddelerde belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle adaylığa atanırlar. Hakimliğe kabul edilmede, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin tamamı da değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler. Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar.

Stajını tamamlayan ve olumsuz durumu görülmeyen adayların mesleğe kabullerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Hukuk fakültelerinde eğitim süresince:

▪ Eğitimin 1. yılında: Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,

▪ 2. yılında: Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi ve Yabancı Dil yanında, Sosyoloji, Kriminoloji, İstatistik, Siyasi Tarih, İşletme Ekonomisi, Haberleşme Hukuku, Çalışma Ekonomisi gibi seçmeli dersler alırlar,

▪ 3. yılında: Medeni Hukuk (Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Kara Ticaret Hukuku) Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Yabancı Dil ve seçmeli derslerden: Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Doğal Kaynaklar Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ekonomik Suçlar gibi dersler alırlar,

▪ 4. yılında: Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, seçmeli derslerden de, Askeri Ceza Hukuku, Adalet Psikolojisi, Medeni Hukuk gibi dersler alırlar.

Her yıl Yabancı Dil, Türkçe, İnkılap Tarihi zorunlu olarak okutulmaktadır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ders programı H- EK BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.

İdari bilimler fakültelerinde ise: Hukuk dersleriyle birlikte İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe dersleri verilmektedir.

Adli yargı hakim adayları, stajlarını adliye mahkemelerinde,Cumhuriyet savcılıklarında, icra dairelerinde ve sorgu hakimliklerinde; idari yargı hakim adayları stajlarının ilk bir yılını Danıştay’da, bir yılını da bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yaparlar. Staj süresi eğitimden sonra iki yıldır. Staj süresince hem ders niteliğinde konular verilmekte, hem de mahkemelerde uygulamalı eğitim yaptırılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Mesleğin ön eğitimini tamamlayanlara mezun olduğu alana göre değişen lisans diploması ve unvan verilir.

Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu hakimlik sınavını kazanmaları ve adaylık sürelerini bitirmeleri durumunda “Hakim (Yargıç)” unvanını alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Hakimlerin çalıştığı yerler şunlardır;

I. ÜST DERECE MAHKEMELERİ

1- Anayasa Mahkemesi,

2- Danıştay,

3- Yargıtay,

4- Uyuşmazlık Mahkemesi,

5- Askeri Yargıtay,

6- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi.

II. İLK DERECE MAHKEMELERİ

A- İDARİ MAHKEMELER

1- Vergi Mahkemeleri,

2- Bölge İdare Mahkemeleri,

3- İdare Mahkemeleri.

B- ADLİYE MAHKEMELERİ

1- HUKUK MAHKEMELERİ

a) Asliye Hukuk Mahkemesi,

a-1) Asliye Ticaret Mahkemesi,

a-2) İş Mahkemesi,

a-3) Kadastro Mahkemesi,

b) Sulh Hukuk Mahkemesi,

c) İcra-Tetkik Mercii Hakimliği.

2- CEZA MAHKEMELERİ

a) Sulh Ceza Mahkemesi,

b) Asliye Ceza Mahkemesi,

c) Ağır Ceza Mahkemesi.

III- ÖZEL MAHKEMELER

a) Devlet Güvenlik Mahkemesi,

b) Çocuk Mahkemeleri.

 

Hakimlige (Yargıçlığa) alınacak adayların sayısı, kadro ve gereksinime göre, Adalet Bakanlığı’nca saptanır. Stajını tamamlayan ve mesleğe kabul edilen adayların, Adalet Bakanlığı’nca, adli ve idari yargı kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, saptanacak görevleri ve görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

Toplumun bilinçli, hukuk kurallarına bağlı ve iyi yetişmiş yargıçlara gereksinimi vardır ve bu sürecektir. Meslek insanların adalete verdikleri önem oranında saygınlığını sürdürecektir. Değişen ve gelişen dünyamızda, hızlı teknoloji ve iletişim-bilgi araçlarının mesleğe girmesiyle, yargıçların bunları kullanması gereklilik,hatta zorunluluk haline geldiğinden, gelişmelere uyum sağlanmalıdır. Meslek sahipleri tüm bunları göz önüne alarak kendilerini yetiştirmelidir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan, kredi ve burslardan faydalanabilirler.

 

▪ Hakimlik stajı süresince adaylara maaş bağlanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Devlet Memurları Yasası’na göre, derecelerine uygun maaş alırlar. Yargıçlar, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan diğer meslek sahiplerine göre, bir üst dereceden göreve başlarlar ve iki yılda bir yükselirler. Maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminat alırlar.

 

▪ Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kurslarda kendilerine görev verilenlere, ders ve konferans saati başına ücret ödenir.

 

▪ Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf yargıçlar, Danıştay başkan ve üyeleri, ayrıca ek ödemelerden de yararlanırlar.

 

▪ Gittikleri keşiflerden ücret alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

▪ Stajyer Hakimler 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre, 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. İki yıllık stajdan sonra ilk atamalarında 8. derecenin 1. kademesine atanırlar. Her iki yılda bir derece alırlar. 10 yıl fiilen hakimlikte çalışıp mesleğinde başarılı olanlar sonra 1. Sınıf Yargıçlığa atanırlar (meslekte başarılı olanlar). 1.Sınıf Yargıçlar sadece büyük şehir merkezlerinde çalışırlar,

 

▪ İleri derecede mesleki birikime sahip olmak ve yasada belirtilen diğer koşulları taşımak koşuluyla, Yargıçlar; Danıştay,Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi yüksek mahkemelerde ve yargı birimlerinde görev yapabilirler.

 

▪ Adalet Bakanlığı’nın izniyle; adalet yüksek okullarında,üst göre ve hazırlanma kurslarında, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim kurslarında, alanıyla ilgili ders ve konferans verebilirler.

 

▪ Ulusal ve uluslararası kurul, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara, meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Avukat,

▪ Savcı,

▪ Noter.

 

EK BİLGİLER

 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim programı;

I yıl: Hukuk Başlangıcı, Anayasa Hukuku, Roma Özel Hukuku, İktisat, Medeni Hukuk (Giriş, Kişiler ve Aile Hukuku), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Muhasebe Bilanço, Spor Hukuku, Avrupa Topluluğu ve Türkiye Ekonomik İlişkileri, Vakıf Hukuku, Kalkınma Hukuku, Sosyoloji, Umumi Hukuk Tarihi,

II yıl: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Türk Hukuk Tarihi, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Devletler Umumi Hukuku, İmar ve Şehircilik Hukuku, Maliye, Türk Dili, Mukayeseli Hukuk, Kitle Haberleşme Hukuku, Roma Kamu Hukuku, Siyaset Bilimi, Çevre Hukuku, Kiriminoloji, Bütçe Hukuku, Ekonomik Sistemler, Hukuk Metodolojisi, Yabancı Dil,

III yıl: Ticaret Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Medeni Usul Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Deniz Kamu Hukuku, Uluslar arası İktisat, Sağlık Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Tüketici Hukuku, Mahalli İdareler Ekonomisi, Sermaye Piyasası Hukuku, Rekabet Hukuku, Avrupa Hukuku, Özgürlükler Hukuku, Yabancılar İçin Türkçe Hukuk Dili, Yabancı Dil,

IV yıl: Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak), İcra-İflas Hukuku, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kamu Hukuku okutulmaktadır.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

▪ Meslek elemanları,

▪ ÖSYS-2010 Başvuru Kılavuzu,

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x